Monday, January 22, 2007

Taman Eden, Atlantis dan Sunda

Bari diajar sareng milari sajarah2 di sunda. Teu kahaja, prak muka halaman website teh, aya dunia Atlantis, Inner Earth sareng Lemuria.

Teg we hate mah asa emut ka tahun 1990-an, mun teu salah aya salah sahiji warta koran Pikiran Rakyat nyebatkeun yen IAIN Syarif Hidayatullah (upami teu lepat) di bandung mendakan kitab kuno na aksara sunda. Yen eusina jigana mah model al-quran ngan di terjemahkeun.... Aya nu nyebatkeun yen buku ieu teh usia-na rebuan tahun... Beuu
Ngan nu janten masalah na mah eta teh ngan perkiraan sareng deuih di Sunda mah rada kirang buku sejarah nu janten referensi janten sesah ngabuktikeun-na.

Ihwal tina ningal tivi, aya tengkorak kristal nu ceunah mah kapendak di daerah Mayan (peru caket suku Aztec baheula). Usia-na di antawis 5000 - 36000 tahun. Ceuk urang bule mah ieu teh aya kamungkinan jijieunan urang Atlantis nu luhung elmu (atawa kamajuan teknologi-na, jigana). Naha ?? da Eta bahan tengkorak teh dijieun tina Quartz kristal murni. Upami didamel ku teknologi urang ayeuna tiasa dugi ka 300 tahun ngadamel-na.

Naon hubungan-na jeung sunda ???
Puguh ge pas macaan warta ngeunaan Atlantis... aya nu nyieun warta yen Atlantis teh baheula-na di Indonesia. Naha bener ?? Pangpangna mah ieu warta teh diajukeun ku urang pinter lain deungeun2 di widang-na mah. Malahan mah ieu warta teh di buku keun 10 Agustus 2005 Ku Prof. Arysio Nunes dos Santos dina judul Atlantis, The Lost Continent Finally Found.

Nu Janten rewas, dina eusi konten buku-na aya nyebatkeun yen SUNDA (indonesia) baheula teh, tempat atlantis nu kawanter kaelmuan-na tea. Bahkan disebatkeun yen didinya teh Taman Eden asal-na. Ieu nga-dasar kana legenda Yunani, dewa dewa sareng kitab Injil (da aranjeun-na ngan kagungan eta buku).

Ari kitu mah atuh klop sareng warta ti koran PR tea. Ngan masalah-na aya teu nu nga-record eta ? Aya nu ngalanjutkeun-na henteu. Kitab nu kapendak ku urang IAIN teh dimana ayeuna ?

Upami hoyong ningal langkung sae mangga wae klik website Prabu Angga Wangi ieu. Pendakan wae warta na bahasa blog, eta blog aya link ka Website-na Atlantis.

Abdi mah janten percanten upami Leluhur abdi Baheula (Prabu Siliwangi), ngawariskeun kalender sunda nu akurat model nu ajukeun ku Ali Sastramidjaja, 1991. Dimana eta kasalahan maca-na unggal 4545 tahun sakali (dina Sistem Solar) atanapi 2420 taun sakali(dina Sistem Lunar). Beda pisan sareng kalender nu ku urang2 di angge ayeuna, kasalahan maca-na 4 tahun sakali.

Friday, January 19, 2007

Rarancang Tombol Keyboard

Tah dina hiji website-na, Dian Tresna Nugraha oge ngamajukeun gambaran papan ketik kanggo aksara sunda tea. Gambaran-na jiga dihandap ieu.


Papan Ketik na posisi NormalPapan ketik na posisi Jungjung (Shift)

Upami bade langkung uninga kana berita di luhur. mangga klik didieu Komputerisasi Aksara Sunda.

Aksara sunda kuna dina Komputer

Duh meuni gumbira pisan ningal aya aksara sunda dina komputer. Ieu basa teh tos di ajukeun, najan kapayun-na ieu serat tiasa di ka basa sunda kuna.


Conto-na di luhur : Aksara Sunda dina Komputer.

Tah tulisan di luhur teh hasil utak utik nu leukeung ti para sepuh sareng generasi muda. Ihwal kapendakna ieu aksara teh, teu kahaja pas mukaan website. Didinya aya urat-oret Dian Tresna Nugraha. Lajeng ieu aksara teh di candak tina makalah "Rancangan Pembakuan Aksara Sunda" A. Sobana Hardjasaputra, Tedi Permadi, Undang A. Darsa, Edi S. Ekadjati - Bandung, 1998.

Mangga tingal Aksara Sunda Kuna nu dikonversikeun kana aksara Latin.

Aksara Ngalagena (wianjana/Konsonan)

Aksara Swara (vokal)

Angka

Wirahma

Sunday, January 29, 2006

Wangsit Ti Prabu WastuKancana

Di kutip, tina SUNDA.NET

Wangsit Situs Astana Gede - Kawali, 18 September 1990


* Kula nu pada nareangan. Enya kula nu tandes menta ka Sang Rumuhun supaya Sunda hiji waktu bisa NENGTREMKEUN DUNYA.
* Ari ayeuna kieu kanyataanana, lain salah BATARA da tara cidra, ngan bae arandika kudu bakorban, nerang-nerangkeun SUNDA - SILIWANGI jeung PAJAJARAN. Marukan eta ngaran-ngaran teh henteu ngandung maunat? Marukan teu boga kakuatan eta teh?
* Teruskeun: Nu saurang ngocomang bae terus, sabab balarea ceulina sina ngareungeu, nu saurang terus bae ngabelel-belelkeun panon somahan, sabab keur ripuh dipeungpeukan ku sagala rupa nu matak henteu kapahayu. Nu saurang terus ngupah-ngapeh utun - inji, sabab kudu dibebenjokeun sangkan nyaho ka nu ENYA. Nu saurang ngurus miara sato-walungan-tegal, sabab eta oge perhiasan Sunda. Nu saurang teu eureun-eureun memener tingkah laku jeung paneuteup. Eta teh kudu saimbang – saraga- sanyawa, sabab ari wawaen teh GAPITAN tea.
* Ari samangsa-mangsa aya hahalang, tangtu bae, kapan ayeuna geus nembrak.
* SUNDA JA SABDA WAWANGI, tegesna SUNDA TEH SING ALUS NGARAN.
* Kanyataan nu peurih ayeuna eta jadi ciri ganti wanci. Tapi kudu karuat akar dirina, maksudna ulah baranggawe bari teu make titincakan, kudu apal liliwatan jaman. Terus bae terus nyieun tapak nyieun lacak.
* Muga karuat hate. Muga pigawe nu nyata nu aya dina Sanghiyang Lingga Wastu, eta amanat Prabu Diwastu.
* Kula marengan ka sugri anu rancage hate, rancingas rasa, nu beresih sanubarina.
* Kula marengan unggal waktu. Sarta arandika diawur rahayu ku para luluhur-karuhun.
* Ari perkara nu ayeuna, eta ageman masing-masing, prak susud sanggihaning tuhu.
* Ka sarerea nu aya di Dangiang Sunda pek lenyepan DASAPASANTA jeung PARIGEUING terus cekel jiwana SUNDA. Pek eceskeun! Muga percaya ka ENYANA.
* Ka sarerea tulis dina pikiran: "SUNDA"! (ku aksara Sunda Buhun).

Prinsip Hirup MAsyarakat Baduy

Prinsip Hirup masyarakat Baduy kintunan Ely Julia (KUSNET). Di kopikeun didieu kanggo data pribadi sareng-na kanggo saha wae dina Blog, anu resep kana Kasundaan.

1. Garapan (cecekelan) hirup Urang Baduy anu dipigawe jeung kudu dilaksanakeun sapopoe, nyaeta “pondok teu meunang disambung, lojor teu meunang dipotong”. Ari kahirupan Urang Baduy teh titipan ti Adam Tunggal anu disebut Wiwitan. Nyaeta, saluruh bangsa, agama jeung nagara. Ari wiwitanna nyaeta ”ti nagara puluh tilu pencar salawe nagara, kawan sawidak lima (genep puluh lima)”. Eta the anu disebut eusi tina jumlah lima puluh dalapan nagara, anu masing-masing boga buyut, boga pantang, boga ulah, jeung boga pamali.

Nagara pikahareupeun mah, bahan diwangun jeung bahan dirobah kudu jadi kamajuan. Ngan ari wiwitan mah anu aya di Baduy, teu meunang dileungitkeun jeung teu meunang dirobah, kudu angger sarua jeung garapan hirupna. Anu jadi sabab, geus aya ti luhurna, nyaeta basa Adam Tunggal ngumpulkeun sakabeh pananggungjawab alam dunya, pikeun nyaksian dijieunna Rukun Larapan Dua Welas, anu bakal ngeusian alam dunya. Ngan garapan ieu teu meunang dijadikeun hiji sabab bisi ngaganggu kana pangwangunan nagara.

2. Wiwitan anu dijadikeun garapan hirup sanajan ditawarkeun ka sakabeh Rukun Garapan Dua Welas, bakal loba anu teu sanggupeun. Tapi, kudu aya anu sanggup nyekel, nyaeta pikeun neguhkeun jeung ngageuingkeun anu aya ti Sabang nepi ka Merauke. Ari wiwitan anu diteguhkeun the nyaeta “lojor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung” tea bari ngalaksanakeun :
- “Mipit kudu amit”,
- “Ngala kudu menta”,
- “Ngagedag kudu bewara”,
- “Ngali cikur kudu matur”,
- “Ulah gorah, ulah linyok (bohong)”,
- “Ngadek kudu sacekna (nu enya kudu dienyakeun, nu ulah kudu diulahkeun)”,
- “Ulah sirik, ulah pidik”,
- “Ulah ngarusak bangsa jeung nagara”,
- “Gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang diruksak”.

3. Urang Baduy boga kasanggupan ngadeugkeu, ngageuingkeun, jeung neguhkeun titipan ti wiwitan anu diparentah ku Adam Tunggal. Sanajan kitu, kudu dibantu oge ku anu neguhkeun, anu matuhkeun, jeung anu ngawangun nagara, nyaeta Pamarentah.

4. Sawelas ti Rukun Garapan Dua Welas aya kasanggupan ngabantu neguhkeun jeung matuhkeun wiwitan. Satungtung wiwitan masih keneh diurus ku manusa, makhluk anu sejen mah (saperti siluman/sileman/ghaib) ulah ngabantuan, sanajan maranehna hayangeun jeung mampu.

Manusa anu rame-rame ngabantuan sakamampuanana, sasukana, sakadugana, saweratna, jeung sakawasana, boga ngaran nyaeta Buyut Najra, Buyut Karang, Buyut Bombang, Buyut Para Nabi, jeung Buyut Para Wali. Ngan Buyut Adam Tunggal anu aya di Sabang nepi ka Merauke euweuh eureunna kudu terus neguhkeun wiwitan.

Nyekel wiwitan bisa disebutkeun bener, bisa disebutkeun salah. Disebutkeun bener, da aya riwayatna; disebutkeun salah, da euweuh bukuna. Ngan lamun asa-asa jeung kurang percaya, teangan poe 7, bulan 12, tahun 8. Sabulan 30 poe, sataun 360 poe. Lamun ieu hanyang ngoreh atawa hayang nyaho leuwih jero, ulah disusul ka Baduy, jeung ulah nanya ka Puun, tapi teangan dina sajarah alam.

Ari sajarah alam ceuk itungan Urang Baduy euweuhna nepi ka 415 tahun, waktu nagara urang dijajah Walanda. Ti dinya, Sultan Banten mundur eleh ku Walanda, bari aya pamanggilna di birit Leuwi Kadatuannu ayana di Parakan Dangong; tuluy ditepungkeun ka puun Lanting. Sultan Banten nyarita:
“Kami geus moal bisa neguhkeun wiwitan, ngan omat-omat kudutetep diteguhkeun jeung kudu dipatuhkeun, ulah gedag kalinduan, ulah rigrig kaanginan, jeung ulah limpas kacaahan. Lamun heunteu dipatuhkeun, matak puhpul pangaruh, matak teu meunang juritan, matak cambar kamenakan, matak sangar kanagara, leutik pangarahna jeung leutik pangaruhna ka nagara”.

Tah ti dinya Puun Lanting nanya: “Ari sajarah alam aya dimana?”
Sultan ngajawab: “Cenah aya di Bogor”
Puun nanya deui: “Di mana jeung di saha?”
“Di Tanah Sareal di Pangeran Raja Galeher’, jawab Sultan Banten.

Ti dinya langsung bubar, ngan Ratu Banten (Sultan) nyarita:
“Kami mah, lamun asup ka kayu beureum, milu beureum; asup ka kayu putih, milu putih. Ngan omat, bisi aya urang kulit putih jeung urang Cina, eta ulah diasupkeun ka kungkurangan jero Baduy, khususna ka padalaman”.

Prinsip hirup, garapan hirup Urang Baduy, nyaeta Baduy Luar ngajaga bari ngabantu tapa Urang Baduy Jero di wiwitan. Ari tapana, lain teu dahar, lain teu nginum, atawa teu sare; ngan tapana tapa bener, kudu ngajaga saluruh alam, kudu neguhkeun jeung kudu matuhkeun cara pamakean garapanana, bari ulah aya anu ngaruksak jeung ulah ngarobah titipan, saperti:
Ngajaga kalestarian alam, di Baduy Jero nyieun imah teu meunang make paku, taneuhna teu meunang diratakeu (kudu sakumaha aslina), anu ngeusian imah teu meunang make emas jeung teu meunang nyeungeut lampu minyak tanah sababna ari minyak tanah mah asalna ti alam dianggap ngaruksak alam lingkungan, meunang ge nyeungeut lampu anu minyakna tina minyak picung atawa minyak kalapa (ramuan alam). Kahirupan Baduy Jero jeung Baduy Luar nyaeta ngahuma, bari taneuhna teu meunang dipacul, kitu deui caina (sirah cai jeung walungan) teu meunang diracun jeung dikotoran lantaran ngaruksak alam.

P. Jawa aya riwayatna manjang ti Barat ka Timur, nyaeta nyangsirah ka Ujung Kulon, disebut Sanghyang Sirah, nyaeta sirahna P. Jawa, nunjang ka Blambangan disebut Sanghyang Dampal nyaeta dampalna P. Jawa. Ti Sanghyang Sirah ka Sanghyang Dampal ngabogaan tulang punggung, nyaeta Pagunungan Kendengnu loba sumber caina. Sakabeh manusa kudu ngajaga jeung ngamankeun alam pikeun kahirupan makhluk Alloh SWT.

Wednesday, January 25, 2006

Link to Prabu Angga Wangi

Nama ini jauh dari nama sebenarnya, tetapi saya ingin menggunakan nama yang berkaitan dengan leluhur Siliwangi dan leluhur dari bapak yang lebih dekat lagi. Setelah di hitung2 dan di timbang2 akhirnya sampai pada pemberian nama di atas.

Kalau di klik nama tersebut di atas akan membawa link ke blog yang lain. Isinya dipastikan berbeda.

Posting message di sini akan di update lagi dalam beberapa hari ke depan.

Monday, October 18, 2004

Benda Langit Menabrak Jerman tahun 200 SM

Batu angkasa dengan diameter 1,1 kilometer itu menghantam Bavaria tenggara, dan meninggalkan sebuah ladang meteorit dan kawah tumbukan yang membentang dari kota Altoetting hingga wilayah di sekitar Danau Chiemsee.

Menurut tulisan dalam majalah Astronomy, akibat bergesekan dengan atmosfer Bumi dalam kecepatan 43.000 km/jam, batu angkasa tersebut mungkin pecah pada ketinggian sekitar 70 kilometer.

Pecahan terbesarnya menabrak Bumi dengan tenaga sekitar 106 juta ton ledakan TNT atau 8.500 kali bom Hiroshima. "Hutan tempat jatuhnya batu dengan segera lenyap terbakar, dan debu beterbangan hingga ke stratosfer. Wilayah itu pasti porak poranda selama beberapa dekade."

Kawah hasil tumbukan di atas kini menjadi Danau Tuettensee yang diameternya sekitar 370 meter. Di sekitarnya kita masih bisa melihat beberapa kawah lebih kecil yang tersebar di area berbentuk ellips, yang terbentuk karena pecahan-pecahan batu lainnya.

Adapun temuan dan penelitian mengenai kawah purba ini dilakukan oleh Chiemgau Impact Research Team yang anggota-angotanya terdiri dari ahli mineral, geologis, dan astronom. Mereka mengadakan penelitian setelah pada tahun 2000 para arkeolog yang menggali di sekitar Danau Chiemsee menemukan pecahan-pecahan logam yang mengandung mineral yang sebelumnya tidak dijumpai di sana.

Foto-foto infra merah dari udara semakin menjelaskan bahwa cekungan-cekungan di wilayah tersebut memiliki karakteristik bulat dan adanya sisi-sisi tanah yang terangkat karena tumbukan.

Sedangkan mineral yang terlempar di sekitar kawah diketahui sebagai gupeiite dan xifengite, campuran besi silikon yang ditemukan juga dalam meteorit di Cina dan Antartika. Bukti lain dijumpai pula dari artefak-artefak Celtic yang seolah gosong di salah satu sisinya. Hal itu membantu memperkirakan bahwa tumbukan terjadi antara tahun 480 dan 30 sebelum Masehi.

Jangka waktu itu masih bisa dipersempit lagi menjadi sekitar tahun 200 sebelum Masehi, berkat bukti cincin tahun dari fosil pohon eik Irlandia yang memperlihatkan kelambatan pertumbuhan sekitar tahun 207 sebelum Masehi. Debu yang beterbangan akibat tumbukan diduga menghalangi sinar matahari dan menghambat pertumbuhan pohon.

Sebagai tambahan, seorang penulis Romawi, pada tahun yang sama menceritakan mengenai peristiwa hujan batu dari langit, yang kemungkinan besar berkaitan dengan taumbukan di Jerman itu.

Objek langit yang jatuh itu sendiri diperkirakan lebih mengarah pada komet dibanding sebuah asteroid, mengingat pecahan-pecahan batunya yang cenderung ellips.

Komet, benda langit yang bergerak dalam orbit panjang di tata surya, diyakini terdiri dari gabungan benda-benda yang terkumpul bersama dama es beku. Kandungan komet kaya akan metana, amonia dan air.

Sementara asteroid adalah batu langit yang padat. Mereka kebanyakan ditemukan antara Mars dan Jupiter, namun bisa pula terlempar dalam jalur sama dengan Bumi. Walau jarang menabrak planet kita ini, namun potensinya untuk menimbulkan bencana cukup besar.

Kita tentu masih ingat bahwa kehidupan dinosaurus musnah akibat perubahan iklim sekitar 65 juta tahun lalu, yang diakibatkan tabrakan benda angkasa di tempat yang kini menjadi Meksiko. Sedangkan di tahun 1908, sebuah komet menghunjam di Tunguska, Siberia, meratakan hutan seluas ratusan kilometer persegi

Thursday, September 23, 2004

Kucuran dana IFC untuk SBY

Seperti yang diberitakan oleh sebuah berita terkemuka di tanah air, International Finance corporation ingin mendukung Pemerintahan Indonesia yang baru dengan mengucurkan dana tambahan sebesar $ 200 juta dollar.

Bagi kita dengan kucuran dana $200 juta dollar tentunya akan menambah beban derita bangsa (ke depan) bilamana pemerintah kita menerima dengan tangan terbuka. Satu hal yang mengkhawatirkan. Adakah plan yang baik untuk menghindari masalah ini ?? Bisa kah kita mengurangi hutang itu sampai pada titik yang terrendah ???

Peter Woicke, seorang executive IFC mengatakan hal ini diupayakan untuk mendukung pemerintah kita yang telah berupaya menstabilitaskan ekonomi makro. Benarkah demikian ?? Apakah ini bukan merupakan Imperialisme type baru sehing kita memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap negeri Barat ??

Sunggu mengkahwatirkan. Kucuran dana itu akan menambah pundi2 kita mencapai 500 juta dollar yang mana setara dengan 4.5 Trilliun rupiah (kurs mata uang saat ini).

Pengembangan Seat Belt

Salah satu pabrikan mobil yang paling getol mengembangkan teknologi seat belt adalah Safety Research Center milik Ford Motor Company. Pabrikan asal Amerika itu kini sedang terus mengembangkan seat belt yang dapat mengembang (inflatable), demikian laporan situs ford.com.

Teknologi BA Falcon -- demikian mereka memperkenalkannya -- dapat pula mengontrol tingkat mengembangnya seat belt dan airbag sekaligus, tergantung dari tingkat benturan saat kecelakaan. Misalnya benturan tak keras, keduanya tak mengembang. Bila benturan lebih kencang, maka kedua kantong pengaman -- pada seatbelt maupun airbag -- hanya akan mengembang separuhnya. Lantas, akan mengembang maksimal, kalau tabrakan terjadi amat keras.

Kunci kerja pengaman itu terletak pada sensor yang menempel pada pengunci sabuk pengaman (buckle latch) yang terletak di samping jok. Dari sinilah nantinya akan dikirim perintah kepada komputer, sejauh mana sistem pengaman ini harus bekerja. Karena, pada bagian inilah akan diketahui sejauh apa benturan terjadi.

Pada bagian buckle latch juga akan disambungkan dengan fasilitas pengingat pemakaian sabuk pengaman (belt reminder). Sehingga bila pengemudi dan penumpang tak mengenakan sabuk pengaman, maka alarm mobil akan berdering tiada henti. Dengan kata lain, sistem pengaman inflatable itu tidak akan berfungsi bila komponen ini tak sempurna mengikat tubuh, apalagi bila seat belt tak dikenakan.

Menurut Wakil Presiden Ford, Trevor Worthington, sistem itu juga diintegrasikan dengan pedal rem dan rangkaian sistem kemudi mobil bersangkutan. Konsepnya, lanjut Trevor, teknologi ini merupakan manajemen reaksi energi bila terjadi benturan. Artinya, sekecil apa pun tabrakan akan dapat diantisipasi dengan teknologi ini secara maksimal. ''Menggunakan teknologi tersebut, maka akan didapat interaksi antara pengemudi, mobil dan keadaan lingkungan (jalan) saat sistem pengaman harus bertindak maksimal. Inilah teknologi baru yang terus kami kembangkan dan sama sekali berbeda dengan yang telah ada,'' ungkapnya.

Diperkirakan teknologi sabuk pengaman akan menjadi salah satu sistem pengaman yang bakal pesat perkembangannya. Apalagi di AS telah diharuskan pemakaian alarm pendengung (buzzer) yang bakal mengingatkan penggunaan sabuk pengaman. Ditambah lagi adanya lampu kedip di dasbor.

Bagi Ford, perangkat sejenis sudah diaplikasikan pada semua produknya yang keluar sejak 2002. Perangkat yang disebut belt minder ini akan mendengung dan lampu di dasbor akan berkedip-kedip, bila pengendara tidak memasang seatbelt lebih dari lima menit.

Ponsel pendeteksi bau mulut

Bagi yang muda2 dan mencari pasangan hidup, rasanya yang satu ini bisa menambah percaya diri kita. Tentu saja itu sangat penting bukan ???
Seperti yang diberitakan oleh ponsel asal jerman Siemens, mereka telah menemukan cara kerjanya, yaitu dengan menghitung kadar udara tak sedap yang dikeluarkan oleh mulut, kemudian di olah oleh sebuah chip dan terhubung dengan alarm.

Tapi ini yang bisa membuat malu, seandainya si wanita mengetahui keunggulan dari ponsel ini. Saat anda berada di dekat si dia, dan baru saja makan jengkol maka hal tak terelakan terjadi, ketika anda menerima telpon dari luar, alarm pun berbunyi. Apalagi kalau alarmnyadi set suara "BAU, BAU, BAU" hehehe bisa lari tuh cewek...

Terobosan yang luar biasa, karena saat ini kita sudah mulai jenuh dengan teknologi yang ada saat ini. Yang berkisar pada radio, multimedia, Foto ataupun document terpada dalam ponsel.

Satu hal yang unik seperti yang diberitakan oleh KOMPAS hari ini, ada nada bantahan di dalam berita yang menyebutkan bahwa radiasi yang dihasilkan oleh ponsel tidak berakibat buruk pada kesehatan manusia. Ini adalah cerminan dari SIEMENS dalam mencari alasan bahwa radiasi dari ponsel mereka tidak bermasalah, soalnya hampir seluruh ponsel SIEMENS menduduki posisi terdepan dalam pancaran radiasi ponsel.

Apakah badan ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) telah mengkaji hal ini lebih dalam ?? terutama untuk jangka waktu yang lama. Misalnya saja dalam jangka 10 tahun.

Minyak Rusia mulai dijelajah

Total Buys 25% Of Russia's Novatek For $1B
by David Gauthier-Villars
Wed, Sep 22, 2004 15:47 GMT

PARIS - Unfazed by the prolonged muddle surrounding OAO YUKOS (YUKO.RS), French oil major Total SA (TOT) said Wednesday it has reached agreement to buy a quarter of Russia's privately owned natural gas company OAO Novatek for about $1 billion.

Operating in the shadow of Russia's former gas monopoly OAO Gazprom (GSPBEX.RS), Novatek produced 18 billion cubic meters of gas last year, less than 3.5% of Russia's production but enough to meet France's needs for about six months.

Total's move comes as big oil companies are racing to strike deals in Russia, the world's second-largest oil producer behind Saudi Arabia and a country with vast untapped energy resources. Last year, BP PLC (BP) agreed to plow a total of $7.7 billion into a joint venture with Russian oil company TNK International and its various subsidiaries.

Some foreign investors, however, have been put off by the showdown pitting the Russian government against YUKOS, the country's largest oil producer.

Total's acquisition in Russia also comes as big energy companies have to decide whether to invest bulging profits stemming from soaring oil prices into new projects or return the money to shareholders.

"Novatek is an industrial project," said Societe Generale analyst Aymeric de Villaret. "It's better than (Total) buying back its own shares."

In May, Total signaled it might depart from its strategy to invest in oil and gas projects rather than in specific firms in Russia because it was increasingly frustrated that no large deal had materialized.

The French company hasn't given up hopes of one day developing the remote Vankor field in western Siberia, but talks with Russian state-owned company Rosneft (RNT.YY), which owns a permit, are dragging out.

Total didn't disclose the exact price of the transaction but said the deal values Novatek's gas reserves of 4 billion barrels of oil equivalent at just under a $1 per barrel.

Total said the purchase of a 25% interest plus one share will give it a blocking minority and the right to representation on the supervisory and management boards.

A spokesman for Novatek said the company has no access to export markets and relies on Gazprom's pipelines to transport its production. Novatek, which operates three major fields in Russia's main gas production region of Yamalo-Nenets in western Siberia, sells its production on the domestic market, where prices are regulated and remain stuck at a fraction of levels on the world market.

Under a bilateral agreement with the European Union on the terms of Russia's accession to the World Trade Organization, domestic Russian gas prices are supposed to rise to $49-$57 per thousand cubic meters over the next six years, from around $25 per tcm currently.

Novatek could prove a valuable asset in the coming years if Gazprom were to experience difficulties in meeting its export commitments. "The big thing is that Gazprom needs Novatek as much as Novatek needs Gazprom," UBS analyst Paul Collison said.

Total said documents relating to the deal have been submitted to Russian antitrust authorities for approval. Novatek said it has a plan to list on the Russian stock market but will review that strategy with its new shareholder.

At 0940 GMT, Total shares were up 0.7% to EUR169.40 in Paris.